Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

GOTÓWKA NA ŚWIĘTA

 

  Weź pożyczkę TAKTO

na dowolną kwotę i ilość rat w okresie od 2 listopada do 20 grudnia 2015 roku.

 

   Dokończ zdanie
   "Święta, dla mnie, to czas..."

i wyślij mailem wraz z numerem Twojej pożyczki na adres oferta@taktofinanse.pl.

 

 

  Wygraj 500 zł!

Autorzy 2-óch najlepszych zgłoszeń z każdego tygodnia otrzymają bony Sodexo o wartości 500 zł.


Z ostatniego tygodnia trwania konkursu wyjątkowo i „świątecznie” wyłonimy 3 zwycięzców.

 

 

 

 

 

Oni już wygrali :)

"Wzięłam pożyczkę w TAKTO i na infolinii dowiedziałam się o konkursie. Wysłałam tylko jednego maila, a po kilku dniach zadzwoniła do mnie miła pani i poinformowała, że wygrałam 500 zł. No już chyba prościej dostać takiej kwoty się nie da."

Ewa z Piły

 

"500 zł dodatkowej gotówki na Święta!! Kto by nie chciał."

Rafał ze Zgorzelca

 


 

Regulamin konkursu "Święta na bogato"

I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Organizator Konkursu lub Organizator – TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58-68, 53-680 Wrocław, wpisana do rej. przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000496101, NIP 8951852770.
 2. Konkurs oznacza konkurs dla klientów Organizatora prowadzony pod nazwą „ Święta na bogato”
 3. Kupon Sodexo – Kupon premiowy Sodexo o wartości 500 PLN.
 4. Klient oznacza osobę, która w czasie trwania Konkursu otrzymała pozytywną decyzję kredytową i zawarła z Organizatorem Konkursu umowę pożyczki.
 5. Uczestnik oznacza osobę, która jest Klientem Organizatora i wypełniła poprawnie Zgłoszenie konkursowe.
 6. Komisja konkursowa oznacza zespół osób wyznaczonych przez Organizatora Konkursu do czuwania nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wyłonienia zwycięzcy.
  Komisję stanowią:
  Karol Zawadzanko – Radca Prawny
  Anita Tobolska – Młodszy Specjalista ds. Marketingu
 7. Numer umowy – numer umowy pożyczkowej.
 8. Okres trwania konkursu – konkurs rozpoczyna się 2 listopada 2015 roku i trwa do 20 grudnia 2015 roku.
 9. Regulamin Konkursu – niniejszy Regulamin.

II. Uczestnictwo w konkursie

 1. Udział w konkursie może wziąć Klient, który łącznie spełni następujące warunki:
  a. w czasie trwania Konkursu złożył wniosek o przyznanie pożyczki i wnioskowana pożyczka zostanie mu udzielona przez Organizatora. Poprzez fakt udzielenia pożyczki gotówkowej rozumiemy zawarcie z Organizatorem umowy o pożyczkę gotówkową udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki oraz otrzymanie wnioskowanej kwoty na konto bankowe uczestnika lub odebranie środków z pożyczki w dowolnym Urzędzie Pocztowym.
  Sprzedaż pożyczek gotówkowych uprawniających do wzięcia udziału w konkursie rozpocznie się 02 listopada 2015 roku i zakończy w dniu 20 grudnia 2015 roku o godzinie 23:59:59. Pożyczki udzielone po wyżej wskazanym terminie nie uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie.
  b. Następnie wyśle wiadomość e-mail z numerem umowy pożyczkowej i dokończeniem zdania konkursowego.
 2. Wysłanie wiadomości e-mail z numerem umowy pożyczkowej i dokończeniem zdania jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

III. Zasady Konkursu „Święta na bogato”

 1. W Konkursie wygrywa piętnastu Uczestników. Zwycięzcy wyłonieni zostaną spośród Uczestników przez Komisję Konkursową, którzy:
  a) spełnią warunki określone z pkt. II Regulaminu, oraz
  b) wyślą wiadomość e-mail w ciągu 24 godzin od momentu wzięcia pożyczki z numerem umowy pożyczkowej oraz dokończeniem zdania „ Święta, dla mnie, to czas…”, na adres mailowy oferta@taktofinanse.pl, który jest zarejestrowany w systemie Organizatora.
 2. Wszystkie e-maile wysyłane przez Uczestników w ramach Konkursu są rejestrowane przez system Organizatora wg czasu ich wysłania.
 3. W treści e-maila Uczestnik nie podaje swoich danych osobowych, nie są one konieczne do wyłonienia zwycięzcy konkursu.
 4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najbardziej interesujących wypowiedzi przesłanych w treści wiadomości e-mail Uczestników spośród wszystkich nadesłanych e-maili.
 5. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu odstąpi od Umowy pożyczki gotówkowej zaciągniętej w terminie wymienionym w pkt II lub dokona jej wcześniejszej spłaty, wówczas traci status Zwycięzcy Konkursu oraz traci prawo do otrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie i jest zobowiązany do jej zwrotu na adres Organizatora.
 6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie służy od niej żadne odwołanie.

IV. Nagroda i jej odbiór

 1. Nagrodami w Konkursie „Święta na bogato” są pieniężne bony Sodexo o wartości 500 złotych (po jednej dla każdego zwycięzcy, o których mówi pkt III, pkt 1.Do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie podatku dochodowego (według stawki 10%) należnego od zwycięzców Konkursu w związku z wygraną. Podatek zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator Konkursu wybierze podczas trwania konkursu:
  – 2. Zwycięzców z okresu 02. listopada – 08. listopada 2015
  – 2. zwycięzców z okresu 09. listopada – 15. listopada 2015
  – 2. zwycięzców z okresu 16. listopada – 22. listopada 2015
  – 2. zwycięzców z okresu 23. listopada – 29. listopada 2015
  – 2. zwycięzców z okresu 30. listopada – 06. grudnia 2015
  – 2. zwycięzców z okresu 07. grudnia – 13. grudnia 2015
  – 3. zwycięzców z okresu 14 grudnia – 20 grudnia 2015
 2. Komisja Konkursowa będzie dokonywać wyboru zwycięzców z każdego z okresów trwania Konkursu w terminie 5 dni roboczych liczonych od upływu ostatniego dnia danego okresu konkursowego. Z każdego posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony pisemny protokół.
 3. Uczestnicy, którzy w danym tygodniu wygrają, otrzymają wiadomość email z informacją o wygranej i prośbą o kontakt. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta, Doradca skontaktuje się telefonicznie z wygranymi Uczestnikami w celu ustalenia sposobu odebrania nagrody. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej.
 4. W przypadku braku kontaktu lub niemożności skontaktowania się z klientem w ciągu 4 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców konkursu, nagroda pieniężna przepada.
 5. Uczestnictwo w konkursie „Święta na bogato” lub jego brak nie zwalnia od terminowego dokonywania spłaty zaciągniętej wcześniej pożyczki.
 6. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, w każdy poniedziałek podczas trwania konkursu, wybierze Zwycięzców konkursu spośród osób, które spełnią wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie wymagane do ubiegania się o nagrodę i przedstawią w wiadomości e-mail najciekawszą odpowiedź.
 7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie służy od niej żadne odwołanie.
 8. Uczestnik Konkursu może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego przypadającego na jedną pożyczkę.
 9. Uczestnik konkursu, który spełnił wszystkie warunki formalne uczestnictwa w konkursie oraz dokonał odpowiedzi na pytanie konkursowe, w tym udzielił najciekawszej odpowiedzi, może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród nagród wskazanych w pkt IV, pkt 1.
 10. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne osoby.

V Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu należy wysłać listownie na adres TAKTO sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs e-mail „Święta na bogato”, w terminie 60 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, nr klienta, adres zamieszkania składającego reklamację, adres e-mail z którego została wysłany e-mail konkursowy oraz dokładny opis powodu reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni.

VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.taktofinanse.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawiania treści swoich danych osobowych oraz prawo zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 5. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101.,poz. 926 ze zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

Jesteśmy wiarygodni