Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU

 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

W niniejszym Regulaminie określone zostały zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.taktofinanse.pl oraz pod adresem https://taktoeasy.pl/.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

 

II DEFINICJE.

Regulamin – niniejszy dokument.

Serwis – serwis TAKTO Finanse dostępny pod adresem https://www.taktofinanse.pl oraz pod adresem https://taktoeasy.pl/

Serwis „Taktofinanse” – serwis TAKTO Finanse dostępny pod adresem https://www.taktofinanse.pl

Serwis „Taktoeasy” - serwis TAKTO Finanse dostępny pod adresem https://taktoeasy.pl/

Administrator TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 100 000,00 PLN w pełni opłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu;

Umowa pożyczki – umowa pożyczki zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Usługi – usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną:

  1. Prezentowanie oferty Administratora i informacji o jego działalności,
  2. Udostępnienie kanału komunikacyjnego poprzez formularz kontaktowy umożliwiający składanie zapytań związanych z ofertą i działalnością Administratora;
  3. Wniosek pożyczkowy – usługa umożliwiającą Użytkownikowi uzyskanie oferty pożyczkowej oraz zawarcie umowy pożyczki;
  4. Udostępnienie kanału komunikacyjnego w formie czatu umożliwiającego składnie zapytań związanych z ofertą i działalnością Administratora (poprzez naprzemienną wymianę wiadomości tekstowych przez Użytkownika z przedstawicielem Administratora) – wyłącznie w Serwisie „Taktoeasy”;

 

W ramach usługi świadczonej przez Administratora Użytkownikowi będą udostępniane inne usługi świadczone przez podmioty trzecie, niezbędne do rozpatrzenia wniosku pożyczkowego:

 1. Szybkie potwierdzenie danych będącą usługa informatyczną, polegającą na pobraniu informacji dotyczących Użytkownika bezpośrednio z systemu bankowości internetowej wybranego przez Użytkownika po wcześniejszym wyrażeniu przez Użytkownika zgody na potwierdzenie jego danych tą metodą, dane dostępowe do systemu bankowości internetowej Użytkownika (logi i hasło) nie są utrwalane przez Administratora.
 2. Weryfikacja tożsamości wykorzystująca dane biometryczne. Jest to usługa potwierdzająca tożsamość z wykorzystaniem specjalnych metod technicznych za pośrednictwem usługi Identt po wcześniejszym wyrażeniu przez Użytkownika zgody na potwierdzenie jego tożsamości tą metodą.

 

 

Wniosek pożyczkowy – wniosek o pożyczkę składający się m.in. z pól: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, nr telefonu, PESEL, adres email, wysokość wnioskowanej pożyczki, wnioskowany okres spłaty, informacje o zobowiązaniach finansowych, nr i seria dokumentu tożsamości, informacje o zatrudnieniu, informacje o zadłużeniu oraz odpowiedzi na inne pytania, służące ocenie zdolności kredytowej, kierowany do Administratora celem otrzymania oferty zawarcia umowy pożyczki i ewentualne zawarcia umowy pożyczki.

Projekt umowy – wzór umowy pożyczki wraz załącznikami i formularzem odstąpienia stosowany przez Administratora.

Pliki "Cookie" – niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług.

 

III PODSTAWOWE INFORMACJE.

  1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
  2. Niedopuszczalne są działania, mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora faktu podejmowania przez Użytkownika takich działań, Administrator zastrzega sobie również prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu takiego Użytkownika do Serwisu. Działania mające na celu destabilizację Serwisu stanowią czyn zabroniony, w związku z czym Administrator może powziąć stosowne działania prawne zmierzające do naprawienia poniesionej przez niego szkody. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, treści udostępnionej w Serwisie oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
  4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Portalu, w ramach których udostępniana jest Usługa.
  5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora.
 1. Na podstawie wyrażonych przez Użytkownika zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 2. W celu wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).;
 4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, przetwarzanych przez Administratora oraz prawo do poprawiania tych danych.

 

IV SKŁADANIE WNIOSKU POŻYCZKOWEGO.

 1. Wniosek pożyczkowy może złożyć jedynie Użytkownik Serwisu, którym jest osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnej w wieku między 21 a 75 lat, mająca adres zameldowania i zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  1. Wniosek pożyczkowy winien być uzupełniony przez Użytkownika jedynie prawdziwymi i aktualnymi na dzień składania Wniosku       pożyczkowego informacjami wymaganymi przez Administratora.
  2. Użytkownik może rozpocząć składanie wniosku pożyczkowego zarówno w Serwisie „Taktofinanse” jak i w Serwisie „Taktoeasy”, przy czym w Serwisie „Taktofinanse” Użytkownik, po wypełnieniu podstawowych danych w polach wniosku pożyczkowego oraz kliknięcie w buton „Składam wniosek online” zostanie przekierowany do Serwisu „Taktoeasy”, gdzie Użytkownik wypełnia udostępnione kolejne pola wniosku pożyczkowego w celu kontynuowania procesu wnioskowania i zawierania umowy pożyczki. W przypadku rozpoczęcia składanie wniosku pożyczkowego przez Użytkownika w Serwisie „Taktoeasy”, Użytkownik wypełnia udostępnione kolejne pola wniosku pożyczkowego w celu kontynuowania procesu zawierania umowy w tym serwisie.
  3. Użytkownik korzystający z Wniosku pożyczkowego dostępnego w Serwisie może potwierdzić swoje dane poprzez:
 1. Dokonanie szybkiego przelewu autoryzacyjnego za pomocą operatora Blue Media po wcześniejszym wyrażeniu zgody na potwierdzenie jego danych w ten sposób;
 2. Szybkie udostępnienie danych z wykorzystaniem udostępnionej usługi informatycznej: Kontomatik, polegającej na pobraniu informacji dotyczących Użytkownika bezpośrednio z systemu bankowości internetowej wybranego przez Użytkownika po wcześniejszym wyrażeniu przez Użytkownika zgody na udostępnienie jego danych tą metodą. Dane dostępowe do systemu bankowości internetowej Użytkownika (logi i hasło) nie są utrwalane przez Administratora.”
  1. Po potwierdzeniu danych oraz zbadaniu wiarygodności i zdolności kredytowej Użytkownika, Administrator udostępnia Użytkownikowi Projekt umowy oraz formularz informacyjny, z którym Użytkownik ma obowiązek się zapoznać. Użytkownik ma możliwość wydrukowania lub zapisania wszystkich dokumentów w pamięci urządzenia, z którego korzysta przy składaniu Wniosku.
  2. Użytkownik, który po zapoznaniu się z Projektem umowy oraz dokumentami wskazanymi w ust. 4 zamierza zawrzeć Umowę pożyczki, składa oświadczenie woli o zawarciu Umowy pożyczki poprzez wpisanie we właściwym polu kodu SMS otrzymanego od Administratora na numer telefonu Użytkownika podany we Wniosku.
  3. Po zawarciu Umowy pożyczki Użytkownik otrzymuje komplet dokumentów w postaci Umowy z załącznikami, formularzem informacyjnym i wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy podany przez Użytkownika we wniosku.
 1. Po zawarciu Umowy pożyczki, prawa i obowiązki stron umowy, w tym w szczególności wypłata środków realizowane są zgodnie z treścią Umowy pożyczki.
 2. Administrator, jako instytucja pożyczkowa, może w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego podejmować decyzje, opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych Użytkownika, przy czym Użytkownik, którego dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, ma prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska (podstawa prawna: art.  105a.  ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe).
 3. Użytkownik na każdym etapie składania Wniosku ma możliwość przerwania jego uzupełniania i wybrania opcji „Zadzwońcie do mnie”. Po wybraniu tej opcji Konsultant Administratora podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, celem przedstawienia oferty pożyczki i ustalenia dalszych kroków postępowania przez Użytkownika w innym kanale komunikacji z Administratorem. Administrator może podjąć próbę kontaktu telefonicznego  z Użytkownikiem na każdym etapie wnioskowania o pożyczkę przez Użytkownika, w celu dokończenia realizacji lub zamknięcia porzuconego z różnych przyczyn wniosku.

V TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

  1. Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych wymaganych przez Administratora na stronach Serwisu i w niniejszym Regulaminie.
 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla. Korzystanie z usług Serwisu wpierane jest w aktualnej oraz dwóch poprzednich wersjach każdej z tych przeglądarek).
 2. Użytkownik powinien stosować aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz anty malwerowe.
 3. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajduje w Polityce prywatności. Strony Serwisu wykorzystują technologię plików cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych osób.
   2. Czasowe utrudnienia lub niemożność korzystania z Serwisu, wynikającą z przeprowadzania czynności technicznych związanych z wprowadzaniem zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
   3. Wszelkie szkody wynikające ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania przekazywanymi w Serwisie.
   4. Wszelkie szkody wynikające z braku autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników Serwisu.

 

VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ORAZ ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące reklamacji nie wyłączają prawa konsumenta do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Pożyczkodawcę zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2019.2279 t.j.)
 3. Reklamacje należy wysyłać:
  1. drogą elektroniczną na adres: takto_obslugaklienta@taktofinanse.pl.
  2. Pisemnie: TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Dział Reklamacji, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław;
  3. Telefonicznie: 71 323 47 32;
  4. Osobiście, w siedzibie Pożyczkodawcy: Biuro Obsługi: Wrocław, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław,
 4. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  1. dane tożsamości Użytkownika,
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. podpis Użytkownika -w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 5. Reklamację pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, a Użytkownik nie uzupełni reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania do jej uzupełnienia wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 6. Administrator może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  4. reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
 8. Administrator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30dni od dnia jej złożenia.
 9. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej / na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.
 10. Informujemy, że Użytkownik posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
 3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polski).

11.Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:

 1. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 2. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 3. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ -ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

 

VIII ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Administrator gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody wynikające z podania przez Użytkownika niekompletnych lub nieprawdziwych informacji w związku z korzystaniem z Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych funkcjonowaniem Serwisu(FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

IX PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, designu, projektów, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

X ZMIANY REGULAMINU.

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 2. Administrator publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na aktywności Użytkownika przed wejściem w życie takich zmian.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych. Informacja o pozasądowych (alternatywnych) możliwościach rozpatrywania sporów znajdują się w rozdziale VII Regulaminu.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na właściwe adresy podane w pkt VII

 

 

 

Jesteśmy wiarygodni