Hit wśród pożyczek - Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

REGULAMIN SERWISU

 1. Postanowienia wstępne

  W niniejszym Regulaminie określone zostały zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.taktofinanse.pl Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

  Definicje

  Regulamin – niniejszy dokument.

  Serwis – serwis TAKTO Finanse dostępny pod adresem https://www.taktofinanse.pl

  Administrator – TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 100 000,00 PLN w pełni opłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060

  Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu;

  Umowa pożyczki – umowa pożyczki zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

  Usługi – usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną:

  1. prezentowanie oferty Administratora i informacji o jego działalności,
  2. udostępnienie kanału komunikacyjnego poprzez formularz kontaktowy umożliwiający składanie zapytań związanych z ofertą i działalnością Administratora;
  3. Wniosek pożyczkowy – usługa umożliwiającą Użytkownikowi uzyskanie oferty pożyczkowej oraz zawarcie umowy pożyczki,

   

  Wniosek pożyczkowy – formularz internetowy składający się m.in. z pól: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, nr telefonu, PESEL, adres email, wysokość wnioskowanej pożyczki, wnioskowany okres spłaty, informacje o zobowiązaniach finansowych, nr i seria dokumentu tożsamości, informacje o zatrudnieniu, informacje o zadłużeniu oraz odpowiedzi na inne pytania, służące ocenie zdolności kredytowej, kierowany do Administratora celem otrzymania oferty zawarcia umowy pożyczki i ewentualne zawarcia umowy pożyczki.

  Projekt umowy – wzór umowy pożyczki wraz załącznikami i formularzem odstąpienia stosowany przez Administratora.

  Pliki "Cookie" – niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług.

  Podstawowe informacje

  1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
  2. Niedopuszczalne są działania, mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora faktu podejmowania przez Użytkownika takich działań, Administrator zastrzega sobie również prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu takiego Użytkownika do Serwisu. Działania mające na celu destabilizację Serwisu stanowią czyn zabroniony, w związku z czym Administrator może powziąć stosowne działania prawne zmierzające do naprawienia poniesionej przez niego szkody. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, treści udostępnionej w Serwisie oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
  3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Portalu, w ramach których udostępniana jest Usługa.
  4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora (Przetwarzającego) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 pkt 2 w związku z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 73, poz. 852 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 6 i 9 niniejszego paragrafu. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej.
  5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, przetwarzanych przez Administratora oraz prawo do poprawiania tych danych.

  Składanie Wniosku pożyczkowego

  1. Wniosek pożyczkowy może złożyć jedynie Użytkownik Serwisu, którym jest osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnej w wieku między 21 a 75 lat, mająca adres zameldowania i zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Wniosek pożyczkowy winien być uzupełniony przez Użytkownika jedynie prawdziwymi i aktualnymi na dzień składania Wniosku pożyczkowego informacjami.
  3. Użytkownik korzystający z Wniosku pożyczkowego dostępnego w Serwisie może potwierdzić swoje dane poprzez:
   1. Dokonanie szybkiego przelewu autoryzacyjnego za pomocą operatora Blue Media po wcześniejszym wyrażeniu zgody na potwierdzenie jego danych w ten sposób;
   2. Szybkie potwierdzenie danych będącą usługa informatyczną, polegającą na pobraniu informacji dotyczących Użytkownika bezpośrednio z systemu bankowości internetowej wybranego przez Użytkownika po wcześniejszym wyrażeniu przez Użytkownika zgody na potwierdzenie jego danych tą metodą, dane dostępowe do systemu bankowości internetowej Użytkownika (logi i hasło) nie są utrwalane przez Administratora.
  4. Po potwierdzeniu danych Użytkownik, ma obowiązek zapoznania się treścią Projektu umowy oraz formularzem informacyjnym. Użytkownik ma możliwość wydrukowania lub zapisania wszystkich dokumentów w pamięci urządzenia z którego korzysta przy składaniu Wniosku.
  5. Użytkownik po zapoznaniu się z Projektem umowy i dokumentami wskazanymi w ust. 4 powyżej zawiera Umowę pożyczki poprzez wpisanie we właściwym polu kodu SMS wysłanego przez Administratora na numer telefonu Użytkownika podany we Wniosku oraz naciśnięcie pola „Zawieram umowę”.
  6. Po zawarciu Umowy pożyczki Użytkownik otrzymuje komplet dokumentów w postaci Umowy z załącznikami, formularzem informacyjnym i wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy podany przez Użytkownika we wniosku.
  7. Użytkownik może wybrać następujący sposób dostarczenia dokumentów wymaganych przez Administratora:
   • za pomocą wiadomości MMS wysłaną na podany przez Administratora numer telefonu;
   • poprzez Serwis, załączając dokumenty we wskazanym miejscu;
   • za pomocą wiadomości email wysłanej na podany przez Administratora adres mailowy;
  8. Pożyczka zostaje wypłacona Użytkownikowi po spełnieniu się warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.
  9. Użytkownik na każdym etapie składania Wniosku ma możliwość przerwania jego uzupełniania i wybrania opcji „Zadzwońcie do mnie”. Po wybraniu tej opcji Konsultant Administratora podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, celem przedstawienia oferty pożyczki i ustalenia dalszych kroków postępowania przez Użytkownika.

  Techniczne warunki korzystania z Serwisu

  1. Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych udostępnionych przez Administratora na stronach Serwisu i w niniejszym Regulaminie, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
  2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu i poprawne wyświetlanie witryn WWW.
  3. Użytkownik, powinien stosować aktualne oprogramowanie antywirusowe, anty malwerowe.
  4. Strony Serwisu wykorzystują technologię plików cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Odpowiedzialność

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych Osób.
   2. Czasowe utrudnienia lub niemożność korzystania z Serwisu, wynikającą z przeprowadzania czynności technicznych związanych z wprowadzaniem zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
   3. Wszelkie szkody wynikające ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania przekazywanymi w Serwisie.
   4. Wszelkie szkody wynikające z braku autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników Serwisu.

  Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora składać można:
   1. Pisemnie: TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Dział Reklamacji, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław;
   2. Telefonicznie: 71 323 47 32;
   3. Osobiście, w siedzibie Pożyczkodawcy: Biuro Obsługi: Wrocław, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław,
   4. Elektronicznie: takto_obslugaklienta@taktofinanse.pl.
  2. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach Administrator może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej jednak niż łącznie do 60 dni od daty jej otrzymania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.
  3. Administrator udziela Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej, a na wniosek Użytkownika - pocztą elektroniczną.
  4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
   • imię i nazwisko Użytkownika;
   • adres Użytkownika;
   • numer umowy, data jej zawarcia, numer Klienta/produktu (jeśli jest znany);
   • wskazanie konkretnych zastrzeżeń.

  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w Regulaminie.
  3. Informacje o zmianie Regulaminu będą publikowane na stronach Serwisu.
  4. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach Serwisu.

Jesteśmy wiarygodni

Takto Finanse stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk kpf Odpowiedzialny Pożyczkodawca Takto Finanse Takto Finanse podlega pod Ustawę o Kredycie Konsumenckim
 

Wykorzystujemy
 pliki cookies
 SPRAWDŹ JAK