Szanowni Państwo,

Z dniem 15.02.2023 r., Takto zakończyło przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

Obsługa klientów spłacających swoje zobowiązania pozostaje bez zmian. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę TAKTO zapraszamy do Panelu Klienta, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Takto Finanse Weź pożyczkę online i otrzymaj online

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU

 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Niniejszym Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://www.taktofinanse.pl.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

II DEFINICJE.

Regulamin – niniejszy dokument.

Serwis – serwis TAKTO Finanse dostępny pod adresem https://www.taktofinanse.pl.

Administrator - TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 100 000,00 PLN w pełni opłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Pożyczka Takto – pożyczka udzielona na podstawie umowy pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a Administratorem.

Usługi – usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną polegające na udostępnianiu przez Usługodawcę ogólnych informacji związanych z udzielonymi Pożyczkami oraz z działalnością Administratora.

Pliki "Cookie" – niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług.

III PODSTAWOWE INFORMACJE.

1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas korzystania z Usługi począwszy od momentu wejścia na stronę Serwisu.

3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.

4. Niedopuszczalne są działania, mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora faktu podejmowania przez Użytkownika takich działań, Administrator zastrzega sobie również prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu takiego Użytkownika do Serwisu. Działania mające na celu destabilizację Serwisu stanowią czyn zabroniony, w związku z czym Administrator może powziąć stosowne działania prawne zmierzające do naprawienia poniesionej przez niego szkody. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu treści udostępnionej w Serwisie oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

IV TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

1. Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych wymaganych przez Administratora na stronach Serwisu i w niniejszym Regulaminie.

2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla. Korzystanie z usług Serwisu wpierane jest w aktualnej oraz dwóch poprzednich wersjach każdej z tych przeglądarek).

3. Użytkownik powinien stosować aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz anty malwerowe.

4. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajduje w Polityce prywatności. Strony Serwisu wykorzystują technologię plików cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane: siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych osób.

2. Czasowe utrudnienia lub niemożność korzystania z Serwisu, wynikającą z przeprowadzania czynności technicznych związanych z wprowadzaniem zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

3. Wszelkie szkody wynikające ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania przekazywanymi w Serwisie.

VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Postanowienia Regulaminu dotyczące reklamacji nie wyłączają prawa konsumenta do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Pożyczkodawcę w związku z udzieloną Pożyczką Takto zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2019.2279 t.j.)

3. Reklamacje należy wysyłać:

3.1. drogą elektroniczną na adres: info@taktofinanse.pl;

3.2. pisemnie: TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław;

3.3. telefonicznie: 71 358 16 18;

3.4. osobiście, w siedzibie Pożyczkodawcy: Biuro Obsługi: Wrocław, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław.

4. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:

4.1. dane tożsamości Użytkownika;

4.2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

4.3. okoliczności uzasadniające reklamację;

4.4. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

5. Reklamację pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, a Użytkownik nie uzupełni reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania do jej uzupełnienia wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

6. Administrator może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

6.1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;

6.2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;

6.3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;

6.4. reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika.

8. Administrator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

9. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej / na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.

VII ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

XIII PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, designu, projektów, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

IX ZMIANY REGULAMINU.

1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w szczególności dostosowania do przepisów prawa lub zmian technologicznych.

2. Administrator publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na aktywności Użytkownika przed wejściem w życie takich zmian.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na właściwe adresy podane w pkt VII.

Jesteśmy wiarygodni